Moţiunea Partidului Ecologist Român – Filiala Judeţeană Braşov

Pentru că ne dorim o viaţă de calitate, într-un mediu ecologic și prietenos, pentru că ne dorim o activitate economică și socială stabilă, efi cientă și o implicare proactivă din partea cetăţenilor Judeţului Brașov, ne propunem:  Practicarea educaţiei ecologice și dezvoltarea atitudinii „ecolo“, în toate instituţiile de stat sau private, ca manifestare informală, formală și nonformală;  Protejarea elementelor naturale ale mediului înconjurător și asigurarea a 26 mp de spaţiu verde amenajat în spaţiul urban (conform normelor europene), pentru fi ecare cetaţean al comunităţii. Amenajarea de noi areale cu statut de arie protejată, rezervaţie sau parc naţional;  Adoptarea strategiilor locale de dezvoltare în conformitate cu principiile „dezvoltării durabile“ și prevederile Directivelor Uniunii Europene cu privire la implementarea Agendei 2020. Respectarea normelor de igienă în spaţiile publice, combaterea poluării aerului, apelor și a solului, prevenirea infracţionalităţii;  Atragerea de investitori și accesarea de fonduri prin proiecte europene, pentru apariţia de noi unităţi economice, ateliere locale, intreprinderi familiale adaptate specifi cului local și sporirea locurilor de muncă, inclusiv în domeniul protecţiei mediului;  Dezvoltarea activităţilor turistice prin valorifi carea tradiţiilor locale și a potenţialului natural. Realizarea unui Macroproiect economico-social intitulat „Turism ecologic în Judeţul Brașov“ prin implicarea tuturor autorităţilor administrative locale, a ONGurilor de profi l și a cetăţenilor;  Dotarea spitaleleor, a dispensarelor locale (dacă mai există, dacă nu, se vor reînfi inţa) sau a cabinetelor medicilor de familie, cu aparatură modernă și instrumentar adecvat activităţilor desfășurate (prin implicarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, accesarea de fonduri europene și implicarea autorităţilor locale);  Dotarea tuturor școlilor și a grădiniţelor cu aparatură modernă, amenajarea spaţiilor în conformitate cu specifi cul de vârstă al elevilor, introducerea unei mese calde, diversifi carea Curriculumului la decizia școlii și a Curriculumului Local prin introducerea unor activităţi practice legate de protecţia mediului înconjurător și dezvoltarea atitudinii „ecolo“;  Constituirea unor asocia- ţii ecologiste la nivel judetean în vederea educării tinerilor în spiritul respectării naturii și al biodiversită- ţii, al valorifi cării tradiţiilor locale și deprinderea competenţelor de asociere și organizare juridică în vederea participării la activităţi care vizează dezvoltarea unui mediu natural și social de calitate în comunitatea în care trăiesc;  Dezvoltarea relaţiilor de asociere și de înfrăţire cu localităţi din spaţiul european și preluarea exemplelor de bună practică în vederea modernizării și efi cientizării activităţii economice din localităţile Judeţului Brașov;  Consolidarea locală a fi lialelor Partidului Ecologist Român – PER, care vor cuprinde în programele locale ale candidaţilor pentru func- ţia de primar și funcţia de membru al consiliilor locale din iunie 2016, idei ale prezentei moţiuni, în vederea transpunerii în practică a programului Partidului Ecologist Român;  Respectarea cetăţenilor de către reprezentanţii aleși ai autorităţilor locale prin modul corect de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei și informarea opiniei publice despre proiectele derulate sau cele care se vor derula în conformitate cu art.31 din Constituţia României. Presedinte PER Filiala Judeteana Brașov, Ionel GOIDESCU

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.