Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Convocator

S.C.DUPLEX S.A – soc in reorganizare

Fagaras, str.Campului, bl.11, sc.C+D, jud.Brasov

R.C.Brasov sub nr.J08/1146/1991; CUI RO 1118838

CONVOCATOR

Subscrisa,  SC DUPLEX SA (în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), reprezentata prin NEAG ADRIAN SABIN, in calitate de Administrator special, cu sediul în Făgăraş, str. Cîmpului, bl.11, sc.C+D, parter, înregistrată la ORC Braşov sub nr. J08/1146/1991, CUI RO 1118838, desemnat în această calitate prin Sentinţa Civilă nr.225/CC/Sind /25.06.2012, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 6670/62/2012, conform art.3 pct.26, art. 94 lit.a din legea nr.85/2006, art.111 si 117  din legea 31/1990 si dispozitiile Actului Constitutiv ale SC DUPLEX SA, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR SC DUPLEX SA

 

La sediul societăţii SC DUPLEX SA aflat în Făgăraş, str. Cîmpului, bl11, sc.C+D, parter, pentru data de 12.06.2017, ora 12,00, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. şi dispoziţiile Actului Constitutiv, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 

  1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2016, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special ;
  2. Aprobarea datei de 30.06.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâg efectele hotărârii adunării generale a acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Capitalul social al EMITENTULUI este format din 121.978 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarior .

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistrati în Registrul Actionarilor societăţii la data de 30.05.2017 stabilită ca data de referinţă, dupa cum urmeaza : a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (in baza unei procuri speciale sau generale) sau prin c) prin corespondenta. In vederea identificarii acestora in lista actionarilor societatii la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA, actionarii isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr.26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Pentru participarea la adunarea generala, actionarii persoane fizice, in cazul in care sunt prezenti personal, vor prezenta actul de identitate, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala.

Pentru participarea la adunarea generala, actionarii persoane juridice, in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care ii atesta aceasta calitate, eliberat de o autoritate publica competenta, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, vor prezenta, pe langa actul anterior aratat, si actul de identitate al reprezentantului si procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii generale si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta si transmiterea acestora la sediul social al societatii insotite de aceleasi documente solicitate pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducere in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si procurile speciale si buletinele de vot (direct sau prin corespondenta) se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 23.05.2017 ora 8,30, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.duplexfagaras.ro

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevazute la lit a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al societatii. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii generale, raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de internet a societatii www.duplexfagaras.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art 13 din Regulamentul nr.6/2009), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala, pentru reprezentarea acestora in adunarea generala, si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul societatii.

Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul social al societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pana cel mai tarziu la data de 07.06.2017. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

In oricare din situatiile / modalitatile de transmitere de catre actionari a unor cereri si/sau documente catre societate, in exercitarea drepturilor conferite de calitatea de actionar, acestea trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12 IUNIE 2017” si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

În caz de neîndeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii generale a actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii generale este pentru data de 13 iunie 2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

SC DUPLEX SA  prin Administrator special

Neag Adrian Sabin

 

 

 

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...